Datové sady

  • databáze subjektů
  • sledovanost médií
  • data spotřebitelského chování
  • monitoring aktivit
  • demografická data
  • ostatní
název sadytémapopisposkytovatelpůvod
Televizní vysílačeVěda a technikaPřehled platných televizních vysílačů. Datová sada obsahuje kód, pomocí kterého lze vyhledat přesný kruhový anténní vyzařovací diagram horizontální předmětného kmitočtuČeský telekomunikační úřadstátní instituce
Statistická data pro územně analytické podkladyPopulace a společnost, Regiony a městaDatová sada obsahuje vybrané statistické údaje pro tzv. územně analytické podklady (ÚAP) za obce České republiky. ČSÚ data aktualizuje každý rok k 30. 6.
ÚAP jsou podle stavebního zákona 183/2006 Sb. (a následných novelizací) nástrojem územního plánování, jehož cílem je průběžně monitorovat stav a vývoj území a zpracovávat tzv. rozbor udržitelného rozvoje území, a to na úrovni správních obvodů jednotlivých obcí s rozšířenou působností (ORP) a také na úrovni krajů. ČSÚ poskytuje pro ÚAP výběr dat, která má k dispozici.
Český statistický úřadstátní instituce
Národní registr poskytovatelů zdravotních služebZdravíNRPZS poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotních služeb v České republice, bez ohledu na jejich zřizovatele. Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná zdravotnická zařízení a další podrobnější informace. Správcem a provozovatelem registru je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR)Ministerstvo zdravotnictvístátní správa
Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků – potravinářské výrobkyHospodářství a financeČasová řada statistických údajů o průměrných spotřebitelských cenách vybraného potravinářského zboží za Českou republiku a kraje zjišťované od roku 2006. Ceny 27 výrobků potravinářského zboží jsou šetřeny jednorázově při přímé návštěvě zpravodajské jednotky v pevně stanovených termínech (zpravidla v úterý v 2. týdnu v měsíci) a jsou v pátek příslušného týdne publikoványČeský statistický úřadstátní instituce
Školy a školská zařízeníVzdělávání, kultura a sportČasová řada s počtem školských zařízení v předškolním, základním a středním vzdělávání (mimo vysokoškolského), počtem žáků, studentů a tříd, a to za kraje České republiky od roku 2006Český statistický úřadstátní instituce
Cizinci podle státního občanství, věku a pohlaví – od roku 2004Populace a společnostStatistické údaje o počtech cizinců (bez azylantů, s pobytem přechodným, dlouhodobým, pobytem trvalým a dlouhodobým vízem) v České republice, a v členění podle pohlaví, pětiletých věkových skupin a státního občanství cizince. Údaje jsou k dispozici za okresy České republiky. Připraveny jsou rovněž úhrny za Českou republiku, všechna státní občanství, pohlaví i věkové skupiny
Český statistický úřadstátní instituce
Ukazatele o trhu pevných sítíVěda a technikaVybraná data o trhu pevných sítí v České republice v ročním srovnání
Český telekomunikační úřadstátní instituce
Stavy turů a prasatZemědělstvíDatová sada obsahuje údaje o stavech hospodářských zvířat (turů a prasat) v České republice a v regionálním členění (NUTS2 – regiony soudržnosti) v sestavě proměnných poskytovaných Evropské komisi.

Český statistický úřadstátní instituce
Střední délka života (naděje dožití)Populace a společnost, ZdravíNaděje dožití, neboli střední délka života, udává průměrný počet let, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které byly patrné ve sledovaném období. Pro ČR se ukazatel počítá za uvedený rok. S ohledem na vyloučení nahodilých výkyvů jsou ukazatele za kraje zpracovány za období 2 let (uvedený a předchozí), za okresy a ORP za období 5 let (uvedený a 4 předchozí) pro českou populaci podle trvalého bydliště pacienta (s kódy pro ORP, okres a kraj). V případě Prahy je proto třeba rozlišit, zda se jedná o hodnotu za kraj: Hl.město Praha, nebo za okres Praha, případně o hodnotu spočtenou za celou Prahu jako SO ORPMinisterstvo zdravotnictvístátní správa
Stavební zakázkyHospodářství a finance, NemovitostČasová řada se čtvrtletními údaji o počtu a hodnotách stavebních zakázek podniků s 50 a více zaměstnanci se sídlem v České republice. Uvedeny jsou údaje o počtu a hodnotě zakázek na konci čtvrtletí i o nových zakázkách v průběhu čtvrtletí, o zakázkách soukromých a veřejných, realizovaných v tuzemsku a zahraničí a za pozemní a inženýrské stavitelstvíČeský statistický úřadstátní instituce
Statistika dražeb dle krajůHospodářství a financeDatová sada informuje o počtu nařízených dražeb (tj. včetně zrušených) a o počtu realizovaných dražeb a dosaženém výnosu z nich. Údaje jsou za všechny realizované dražby a dále podle dražených předmětů, tj. v členění na nemovité věci, movité věci a motorová vozidla. Součet nejvyšších podání nemusí být v plné výší přínosem státního rozpočtu, neboť se z něho uhrazují i pohledávky ostatních přihlášených věřitelů. Hodnoty jsou uváděné v jednotkách Kč za rok. Datová sada obsahuje agregovaná data v členění podle jednotlivých orgánů Finanční správy.Ministerstvo financístátní správa
Ukazatele o trhu mobilních sítíHospodářství a finance, Věda a technikaVybraná data o trhu mobilních sítí v České republice v ročním srovnáníČeský telekomunikační úřadstátní instituce
Těžba dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžbyZemědělství, rybolov, lesnictví, lesnictví a výživaDatová sada obsahuje časovou řadu s údaji o těžbě dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby na lesních pozemcích v České republice od roku 2000.

Český statistický úřadstátní instituce
Ukazatel pracovní neschopnosti podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti a krajůPopulace a společnost, ZdravíDatová sada obsahuje statistiku ukončených dočasných pracovních neschopností dle délky trvání a krajů. Hodnoty ukazatele jsou za období od začátku roku ke konci každého čtvrtletí, tedy hodnoty ke konci 4. čtvrtletí jsou hodnoty za daný rok
Česká správa sociálního zabezpečenístátní správa
Ukazatele výzkumu a vývoje podle krajůHospodářství a finance, Věda a technikaDatová sada obsahuje časovou řadu s vybranými ukazateli výzkumu a vývoje (VaV), zejména s počtem pracovišť, pracovníků a výdajů včetně zdrojů financování v České republice a krajích České republiky od roku 2005.Český statistický úřadstátní instituce
Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví a věkové skupinyPopulace a společnost, ZdravíDatová sada obsahuje statistiku ukončených dočasných pracovních neschopností dle věkové skupiny. Hodnoty každého ukazatele jsou za období od začátku roku ke konci každého čtvrtletí, tedy hodnoty ke konci 4. čtvrtletí jsou hodnoty za daný rokČeská správa sociálního zabezpečenístátní správa
Ukazatele pracovní neschopnosti podle krajůPopulace a společnost, ZdravíDatová sada obsahuje počty ukončených případů DPN, počet prostonaných dní a průměrnou délku trvání případu DPN podle krajů. Hodnoty každého ukazatele jsou za období od začátku roku ke konci každého čtvrtletí, tedy hodnoty ke konci 4. čtvrtletí jsou hodnoty za daný rokČeská správa sociálního zabezpečenístátní správa
Velikostní skupiny obcíPopulace a společnostStatistické údaje o velikostních skupinách obcí podle počtu obyvatel v časové řadě od roku 2001 v okresech, krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností
Český statistický úřadstátní instituce
Úrazy pracovní na 100 000 obyvatelPopulace a společnost, ZdravíOšetřené pracovní úrazy z ambulancí chirurgických oborů (chirurgie, dětská chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie a léčba popálenin, kardiochirurgie, traumatologie, ortopedie, hrudní chirurgie, cévní chirurgie) - z toho pracovní a školní pracovní úrazy, a to pro českou populaci podle trvalého bydliště pacienta (s kódy pro ORP, okres a kraj)Ministerstvo zdravotnictvístátní správa
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcíHospodářství a finance, Populace a společnostDatová sada obsahuje statistické údaje z evidence Úřadů práce o počtu tzv. dosažitelných uchazečů o zaměstnání a vypočítaný podíl těchto uchazečů k počtu obyvatel za obce České republiky. Údaje se týkají stavu na konci měsíce v příslušném roce. K dispozici jsou údaje za celkový počet uchazečů a zvlášť za ženy, údaje za muže lze zjistit dopočtem.
Český statistický úřadstátní instituce
Úrazy dopravní na 100 000 obyvatelPopulace a společnost, ZdravíOšetřené dopravní úrazy z ambulancí chirurgických oborů (chirurgie, dětská chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie a léčba popálenin, kardiochirurgie, traumatologie, ortopedie, hrudní chirurgie, cévní chirurgie) - z toho dopravní úrazy, které vznikly v souvislosti s provozem dopravního prostředku, a to pro českou populaci podle trvalého bydliště pacienta (s kódy pro ORP, okres a kraj)Ministerstvo zdravotnictvístátní správa
Výběr údajů ze SLDB 2011 za obyvatelstvoPopulace a společnostStatistické údaje o počtu obyvatel, které měly v rozhodný okamžik sčítání (26. 3. 2011) místo obvyklého pobytu na území České republiky
Český statistický úřadstátní instituce
Výběr údajů ze SLDB 2011 za domy a bytyPopulace a společnostStatistické údaje o domech a obydlených bytech podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů
Český statistický úřadstátní instituce
Úrazy sportovní na 100 000 obyvatelPopulace a společnost, ZdravíOšetřené sportovní úrazy z ambulancí chirurgických oborů (chirurgie, dětská chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie a léčba popálenin, kardiochirurgie, traumatologie, ortopedie, hrudní chirurgie, cévní chirurgie) - z toho sportovní úrazy, a to pro českou populaci podle trvalého bydliště pacienta (s kódy pro ORP, okres a kraj)Ministerstvo zdravotnictvístátní správa
Úrazy domácí a ostatní na 100 000 obyvatelPopulace a společnost, ZdravíOšetřené domácí a ostatní úrazy z ambulancí chirurgických oborů (chirurgie,dětská chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie a léčba popálenin, kardiochirurgie, traumatologie, ortopedie, hrudní chirurgie, cévní chirurgie) - z toho domácí + ostatní úrazy (ve volném čase), patří sem i domácí a ostatní úrazy na chodníku, schodech apod., a to pro českou populaci podle trvalého bydliště pacienta (s kódy pro ORP, okres a kraj)Ministerstvo zdravotnictvístátní správa
Volby do Evropského parlamentu 2019 – okrsková dataRegiony a města, Evropská unieÚVOD
Ve dnech 24. a 25. května 2019 se na území České republiky konaly již čtvrté volby do Evropského
parlamentu. V ostatních členských státech Evropské unie proběhly volby v období od 23. do 26. května
2019, přičemž Česká republika byla jediným členským státem, kde se volby uskutečnily ve dvou dnech.
Poté, co se v neděli 26. května 2019 ve 23 hodin uzavřely volební místnosti v posledním členském státě,
mohlo dojít ke zveřejnění volebních výsledků. Volební období poslanců Evropského parlamentu je pětileté,
další volby se budou konat v roce 2024.
Český statistický úřadstátní instituce
Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví a skupin diagnózZdravíDatová sada obsahuje ukončené případy dočasné pracovní neschopnosti, prostonané dny a průměrnou délku trvání případu dle sledovaných skupin diagnóz a pohlaví. Hodnoty každého ukazatele jsou za období od začátku roku ke konci každého čtvrtletí, tedy hodnoty ke konci 4. čtvrtletí jsou hodnoty za daný rokČeská správa sociálního zabezpečenístátní správa
Výdaje na důchodyHospodářství a financeDatová sada obsahuje statistické údaje o výdajích na důchody podle roku a druhu důchoduČeská správa sociálního zabezpečenístátní správa
Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětvíHospodářství a financeČasová řada počtu zaměstnanců a průměrných měsíčních mezd (fyzické i přepočtené osoby) podle odvětví od roku 2000
Český statistický úřadstátní instituce
Základní ukazatele národních účtůHospodářství a financeDatová sada obsahuje časovou řadu základních makroekonomických ukazatelů (hrubý domácí produkt, tvorba hrubého fixního kapitálu, hrubá přidaná hodnota a další) České republiky s ročními daty od roku 1990.

Datová sada je aktualizovaná obvykle v polovině roku s tím, že v lednu dalšího roku je zveřejňovaná opravená verze, navazující na notifikace vládních účtů.
Český statistický úřadstátní instituce
Vývoj stavebního spořeníHospodářství a financeSoubor obsahuje základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice zveřejňovaná na webových stránkách ministerstva upravená do strojově čitelného formátu.Ministerstvo financístátní správa
Daň silničníHospodářství a finance, DopravaDatová sada obsahuje údaje o dani silniční za konkrétní zdaňovací období zahrnující výši osvobození celkem, výši slev celkem a výši celkové daňové povinnosti. Datová sada obsahuje agregovaná data za celou Českou republiku.

Ministerstvo financístátní správa
Počet vyplacených důchodů v České republice dle měsíční výše důchoduHospodářství a finance, Populace a společnost, ZdravíPočet vyplacených důchodů v České republice podle roku, druhu důchodu, měsíční výše důchodu a pohlavíČeská správa sociálního zabezpečenístátní správa
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republicePopulace a společnost, ZdravíČasová řada od roku 2011 se statistickými údaji o počtu zemřelých podle čísla týdne a věkové skupiny. Údaje jsou publikovány za Českou republiku
Český statistický úřadstátní instituce
Zařízení sociálních služeb podle obcíHospodářství a finance, ZdravíDatové sada obsahuje statistické údaje o počtu zařízení sociálních služeb v obcích České republiky. V datové sadě publikujeme pouze údaje o počtu míst v různých typech zařízení sociální péče. Zařízení sociální péče jsou ústavy, které poskytují péči důchodcům, osobám zdravotně postiženým, osobám sociálně nepřizpůsobeným a bezdomovcům. Ukazatel charakterizuje síť zařízení sociální péče v ČR bez ohledu na zřizovatele. V datové sadě je uveden počet zařízení určitého typu v obci jen v případě, že se vyskytuje alespoň jedno takové zařízení.Český statistický úřadstátní správa
Cenový barometr – mobilní internetHospodářství a financeZdrojová data webové aplikace, která nabízí interaktivní zobrazení vývoje maloobchodních cen za mobilní internet. Cenový barometr má za cíl zlepšit informovanost a umožnit snazší orientaci veřejnosti při využívání služeb elektronických komunikací. Jeho cílem tedy není srovnávání nabídky individuálních poskytovatelů služeb elektronických komunikací.
Český telekomunikační úřadstátní instituce
Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011Populace a společnostZákladní výsledky za sčítání lidu, domů a bytů s 11 základními údaji za ČR, kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, správní obvody Prahy a všechny obce
Český statistický úřadstátní instituce
Zdroje pitné vodyZemědělství, rybolov, lesnictví, Životní prostředí, lesnictví a výživaPřehled zdrojů povrchové a podzemní vody, které jsou využívané jako zdroje pitné vody
Ministerstvo zemědělstvístátní správa
Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za krajeHospodářství a finance, Populace a společnostČasová řada se základními údaji výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) od roku 1993 za kraje České republiky. Obsaženy jsou údaje o počtu zaměstnaných, nezaměstnaných, míře ekonomické aktivity, míře nezaměstnanosti včetně údajů podle pohlavíČeský statistický úřadstátní instituce
Způsob výplat důchodů v České republiceHospodářství a financeDatová sada obsahuje počty výplat důchodů na osobní účty, výplaty důchodů v hotovosti prostřednictvím České pošty a do zařízení sociálních služeb od roku 2003 vždy k 31.12. daného rokuČeská správa sociálního zabezpečenístátní správa
Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků – potravinářské výrobkyHospodářství a finance, ZemědělstvíČasová řada statistických údajů o průměrných spotřebitelských cenách vybraného potravinářského zboží za Českou republiku a kraje zjišťované od roku 2006. Ceny 27 výrobků potravinářského zboží jsou šetřeny jednorázově při přímé návštěvě zpravodajské jednotky v pevně stanovených termínech (zpravidla v úterý v 2. týdnu v měsíci) a jsou v pátek příslušného týdne publikoványČeský statistický úřadstatistická data
Příjmy domácností zaměstnanců a důchodcůHospodářství a finance, Populace a společnostDatová sada obsahuje časovou řadu se statistickými údaji o hrubých a čistých příjmech domácností podle druhu domácnosti za Českou republiku od roku 2010. Domácností jsou členěny podle ekonomické aktivity osoby v čele domácnostČeský statistický úřadstatistická data
Průzkum: Hrozby v podnikáníHospodářství a finance, Populace a společnost, Energetika, Doprava, Evropská unie, Vláda a veřejný sektorPrůzkumem jsme chtěli potvrdit hypotézu, že legislativní rámec ČR a Vláda ČR nedostatečně reflektuje dnešní turbulentní dobu.
Společnost IPSOS pro nás zpracovala průzkum, na který odpovídalo 300 respondentů top managementu českých firem, sběr proběhl 1.7. – 20.7.2022

Z průzkumu především vyplynulo, že téměř polovině (48 %) firem v souvislosti s aktuální dobou nevyhovuje stávající legislativní rámec.
Firmy v tuto chvíli nejvíce trápí pomalá či žádná reakce vlády na vysokou inflaci, energetickou krizi a nedostupnost surovin.
Vláda na problémy podnikatelů reaguje velmi pomalu a zcela nedostatečně.

Kompletní výsledky Vám nabídnou kompletní přehled o názorech firem na aktuální situaci nejen ve vašem oboru.
The SHIPprůzkum agentury IPSOS
Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemícestovní ruchMěsíční časová řada se statistickými údaji o počtech turistů, přenocování turistů a průměrném počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice a v jednotlivých krajích podle země trvalého pobytu turistyČeský statistický úřadstatistická data
Výzkum alokace marketingových výdajů 2020Média a marketingVýzkum alokace marketingových výdajů do komunikace; do jednotlivých typů komunikačních (především pak nemediálních) kanálů.AKA a ASMEAvýzkum
Výzkum alokace marketingových výdajů 2019Média a marketingVýzkum alokace marketingových výdajů do komunikace; do jednotlivých typů komunikačních (především pak nemediálních) kanálů.AKA a ASMEAvýzkum
Výzkum alokace marketingových výdajů 2018Média a marketingVýzkum alokace marketingových výdajů do komunikace; do jednotlivých typů komunikačních (především pak nemediálních) kanálů.AKA a ASMEAvýzkum
Výzkum alokace marketingových výdajů 2017Média a marketingVýzkum alokace marketingových výdajů do komunikace; do jednotlivých typů komunikačních (především pak nemediálních) kanálů.AKA a ASMEAvýzkum
Postoje k očkování srpen 2022ZdravíHodnocení kampaně, Postoj k očkování, podle pohlaví, vědu, vzdělání, oblasti a velikosti obce. Porovnání informačních kanálů. Srpen 2021Nielsen Admospherevýzkum
Ukazatel pracovní neschopnosti podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti a krajůZdravíDatová sada obsahuje statistiku ukončených dočasných pracovních neschopností dle délky trvání a krajů. Hodnoty ukazatele jsou za období od začátku roku ke konci každého čtvrtletí, tedy hodnoty ke konci 4. čtvrtletí jsou hodnoty za daný rok
Česká správa sociálního zabezpečenístátní správa
Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví a věkové skupinyZdravíDatová sada obsahuje statistiku ukončených dočasných pracovních neschopností dle věkové skupiny. Hodnoty každého ukazatele jsou za období od začátku roku ke konci každého čtvrtletí, tedy hodnoty ke konci 4. čtvrtletí jsou hodnoty za daný rok
Česká správa sociálního zabezpečenístátní správa
Přenositelnost telefonních číselVěda a technikaPočet portací účastnických čísel v mobilních a pevných sítích. Přenositelnost telefonních čísel byla zavedena v rámci pevných sítí v roce 2003 a v rámci mobilních sítích v roce 2006.Český telekomunikační úřadstátní instituce
Maloobchodní ceny mobilního internetu dle služeb operátorůHospodářství a financeData o maloobchodních službách poskytovaných v mobilních sítích dle operátorů.Český telekomunikační úřadstátní instituce
Podnikatelé v elektronických komunikacíchHospodářství a financeZdrojová data webové aplikace ČTÚ. Evidence fyzických a právnických osob, které splnily oznamovací povinnost o výkonu komunikační činnosti, která je předmětem podnikání v elektronických komunikacích.
Český telekomunikační úřadstátní instituce
Počet širokopásmových přístupů k síti InternetVěda a technikaPočet širokopásmových přístupů k síti Internet podle jednotlivých technologií. Zahrnuje trvale dostupný přístup s nominální rychlostí ≥ 256 kbit/s směrem k účastníkovi (download)
Český telekomunikační úřadstátní instituce
Ekonomické ukazatele o trhu e-komunikacíHospodářství a financeVybraná ekonomická data o trhu elektronických komunikací - tržby a investice dle služby (pevná síť, mobilní síť) v České republiceČeský telekomunikační úřadstátní instituce
Seznam bank a poboček zahraničních bank působících na území České republikyHospodářství a financeAktuální seznam bank a poboček zahraničních bank působících na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.Česká národní bankastátní instituce
Seznam nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěruHospodářství a financeAktuální seznam nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisůČeská národní bankastátní instituce
Počet vydaných dokladůPopulace a společnostPočet vydaných dokladů - občanské průkazy, občanské průkazy s čipem a cestovní pasy za období 2001-2019 a za jednotlivé měsíce 2019
Ministerstvo vnitrastátní správa
Orgány veřejné mociVláda a veřejný sektorOrgány veřejné moci evidované v Registru práv a povinností ve smyslu § 51 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech. Obsah je též dostupný prostřednictvím API.Ministerstvo vnitrastátní správa
Dopravní informaceDopravaAktuální dopravní informace z celé ČR
Ministerstvo vnitrastátní správa
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republicePopulace a společnostČasová řada od roku 2011 se statistickými údaji o počtu zemřelých podle čísla týdne a věkové skupiny. Údaje jsou publikovány za Českou republiku.Český statistický úřadstátní instituce
Zařízení sociálních služeb podle obcíHospodářství a financeStatistické údaje o počtu zařízení sociálních služeb v obcích České republikyČeský statistický úřadstátní instituce
Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za krajeHospodářství a financeČasová řada se základními údaji výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) od roku 1993 za kraje České republiky. Obsaženy jsou údaje o počtu zaměstnaných, nezaměstnaných, míře ekonomické aktivity, míře nezaměstnanosti včetně údajů podle pohlaví.Český statistický úřadstátní instituce
Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětvíHospodářství a financeČasová řada počtu zaměstnanců a průměrných měsíčních mezd (fyzické i přepočtené osoby) podle odvětví od roku 2000Český statistický úřadstátní instituce
Výroba masa na jatkáchZemědělství, rybolov, lesnictví a výživaStatistické údaje o počtu poražených hospodářských zvířat a výrobě masa na jatkách v České republice podle druhů hospodářských zvířat v měsíční časové řadě od ledna 2014Český statistický úřadstátní instituce
Výběr údajů ze SLDB 2011 za vyjížďkuPopulace a společnostStatistické údaje o počtu obyvatel vyjíždějících do zaměstnání a škol, které měly v rozhodný okamžik sčítání (26. 3. 2011) místo obvyklého pobytu na území České republiky
Český statistický úřadstátní instituce
Výběr údajů ze SLDB 2011 za obyvatelstvoPopulace a společnostStatistické údaje o počtu obyvatel, které měly v rozhodný okamžik sčítání (26. 3. 2011) místo obvyklého pobytu na území České republiky.Český statistický úřadstátní instituce
Výběr údajů ze SLDB 2011 za domy a bytyPopulace a společnostStatistické údaje o domech a obydlených bytech podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytůČeský statistický úřadstátní instituce
Výběr údajů ze SLDB 2011 za domácnostiPopulace a společnostStatistické údaje o hospodařících domácnostech podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů.
Český statistický úřadstátní instituce
Těžba dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžbyZemědělstvíČasová řada s údaji o těžbě dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby v České republice od roku 2000Český statistický úřadstátní instituce
Stavební povoleníHospodářství a financeDatová sada obsahuje časovou řadu se statistickými údaji o počtu stavebních povolení a orientační hodnotě staveb podle krajů České republiky od roku 2005. K dispozici jsou údaje za stavby celkem, bytové a nebytové budovy, do roku 2019 stavby na ochranu životního prostředí a ostatní typy staveb, od roku 2020 inženýrské stavby. Časová řada obsahuje kumulativní údaje od počátku příslušného roku do konce sledovaného měsíce.Český statistický úřadstátní instituce
Příjmy domácností zaměstnanců a důchodcůHospodářství a financeDatová sada obsahuje časovou řadu se statistickými údaji o hrubých a čistých příjmech domácností podle druhu domácnosti za Českou republiku od roku 2010. Domácností jsou členěny podle ekonomické aktivity osoby v čele domácnostČeský statistický úřadstátní instituce
Hospodářská zvířata podle krajůZemědělstvíČasová řada s údaji o stavech hospodářských zvířat v krajích České republiky od roku 2002. Výběr respondentů je vytvářen na základě zemědělského registru ČSÚ, konkrétně z aktivně hospodařících zemědělců, chovatelů skotu, prasat, drůbeže, koní, ovcí a kozČeský statistický úřadstátní instituce
Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem za správní obvody Prahy a ORPHospodářství a financeČasová řada statistických údajů o počtu ekonomických subjektů podle vybrané právní formy (právnické, fyzické osoby). Údaje představují úhrny za správní obvody obcí s rozšířenou působností a z 22 správních obvodů Prahy od roku 2010. Údaje za jednotlivé roky představují stav k 31.12.
Český statistický úřadstátní instituce
Dokončené byty v obcíchHospodářství a finance, NemovitostDatová sada obsahuje časovou řadu statistických údajů o počtu dokončených bytů v obcích České republiky od roku 1997. Uvedeny jsou i údaje o počtu dokončených bytů v rodinných a bytových domech.Český statistický úřadstátní instituce
Cizinci podle státního občanství, věku a pohlaví – rok 2004 -2018Populace a společnostStatistické údaje o počtech cizinců (bez azylantů, s pobytem přechodným, dlouhodobým, pobytem trvalým a dlouhodobým vízem) v České republice, a v členění podle pohlaví, pětiletých věkových skupin a státního občanství cizince. Údaje jsou k dispozici za okresy České republiky. Připraveny jsou rovněž úhrny za Českou republiku, všechna státní občanství, pohlaví i věkové skupiny
Český statistický úřadstátní instituce
Daňová statistikaHospodářství a financeDaňová statistika zahrnuje roční přehledy ex-post o vývoji inkasa jednotlivých daní dle nastavených kritérií jako například geografická poloha, odvětvová klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), počty poplatníků, počty daňových přiznání, právní forma podnikání a dle dalších položek získaných agregací údajů z daňových přiznání a skutečného inkasa daní vedeného na účtech u ČNBMinisterstvo financístátní správa
Postoje k očkování červen 2022ZdravíInformace o očkování a vakcínách proti COVID 19, ochota a postoje k očkování, očkování dětí, hodnocení kampaně. Podle pohlaví, vědu, vzdělání, oblasti a velikosti obce. Porovnání informačních kanálů. Červen 2021Nielsen Admospherevýzkum
Postoje k očkování březen 2021ZdravíInformace o očkování a vakcínách proti COVID 19, ochota a postoje k očkování, očkování dětí, protipandemická opatření, důvěryhodnost osobností (Jan Konvalinka, Petr Smejkal, Roman Chlíbek, Pavel Pafko, Rastislav Maďar, Roman Prymula, Andrej Babiš, Milan Kubek, René Levínský, Petr Ludwig , Jan Blatný, Jan Hamáček). Podle pohlaví, vědu, vzdělání, oblasti a velikosti obce. Porovnání informačních kanálů. Březen 2021Nielsen Admospherevýzkum
Znalosti vakcin proti COVID 19 podle pohlaví, věku, vzdělání a bydlištěZdravíZnalost a důvěry hodnost jednotlivých vakcín proti COVID 19, přehled podle pohlaví, vědu, vzdělání, oblasti a velikosti obce. Únor 2021Nielsen Admospherevýzkum
Seznam lékáren v ČRZdravíSeznam lékáren v ČR - kontakty, provozní doma,SÚKLstátní instituce
Znalosti a postoj k očkování proti COVID 19 podle pohlaví, věku, vzdělání a bydlištěZdravíZnalost očkování, postoj k očkování na COVID 19, důvod pro a proti očkování, přehled podle pohlaví, vědu, vzdělání, oblasti a velikosti obce- leden 2021Nielsen Admospherevýzkum
Vybavenost domácností informačními a komunikačními technologiemiPopulace a společnostČasová řada statistických údajů o vybavenosti různých typů domácností osobním počítačem a připojením k internetu za kraje České republiky od roku 2007Český statistický úřadstátní instituce
Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresechPopulace a společnost, ZdravíČasová řadu statistických údajů o zemřelých podle příčin smrti a pohlaví za okresy, kraje i republiku od roku 2006Český statistický úřadstátní instituce
Vývoj stavebního spořeníHospodářství a financeZákladní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice. Soubor obsahuje data zveřejňovaná na webových stránkách ministerstva
Ministerstvo financístátní správa
Vývoj penzijního připojištění a doplňkového penzijního spořeníHospodářství a financeZákladní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice. Soubor obsahuje data zveřejňovaná na webových stránkách ministerstvaMinisterstvo financístátní správa
Přehled o počtu důchodců podle území, pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchoduHospodářství a finance, Populace a společnostCelkový počet důchodců, průměrná výše důchodu a průměrný věk důchodců podle roku, druhu důchodu a pohlaví za ČR, kraje a okresy

Klíčová slova:
Česká správa sociálního zabezpečenístátní správa